Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over Zorgbelang Groningen, dan kunt u het volgende ondernemen:

  1. Interne procedure: u richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker. Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met teamleider Kirsten van Genne of directeur-bestuurder Edwin Klok van Zorgbelang Groningen. 
  2. Externe procedure: houdt u na tussenkomst van de teamleider of directeur-bestuurder onvrede, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland:

Per mail:
info@zorgbelang-nederland.nl


Per post:

Klachtencommissie Zorgbelang Nederland
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER Heerenveen

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Groningen en daar een klacht over heeft.

Hoe een klacht indienen?

De klacht bij de klachtencommissie moet schriftelijk (per mail of post) worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Hoe verloopt de procedure?

De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Contact

Publicaties