Projecten en activiteiten

De projecten en activiteiten van Zorgbelang Groningen zijn gericht op het:

  • versterken van de positie van individuele zorggebruikers in de provincie Groningen (individuele belangenbehartiging);
  • versterken van de positie van alle zorggebruikers in de provincie Groningen (collectieve belangenbehartiging);
  • verbeteren en vernieuwen van zorg vanuit patiëntenperspectief (kwaliteitstoetsing en -verbetering).

Individuele belangenbehartiging

Zorgbelang Groningen versterkt de positie van individuele zorggebruikers (patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en overige zorggebruikers) 'in de spreekkamer' met:

  • informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over zorg, welzijn en jeugdhulp via het Adviespunt Zorgbelang;
  • deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntenparticipatie en zorg via de Academie Zorgbelang

Collectieve belangenbehartiging

Zorgbelang Groningen versterkt de positie van zorggebruikers in de provincie Groningers in het algemeen door het:

  • signaleren van structurele knelpunten, formuleren van standpunten (in de pers) en beïnvloeden van beleid;
  • ondersteunen van belangenbehartigers zoals patiënten- en andere belangenorganisaties, cliënten- en Wmo-raden en de bij ons aangesloten koepelorganisaties. De ondersteuning bestaat uit informatie en advies en daarnaast ook uit deskundigheidsbevordering via de Academie Zorgbelang.

Kwaliteitstoetsing en -verbetering

Zorgbelang Groningen zet de ervaringen van patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en andere burgers in voor het verbeteren en vernieuwen van zorg bij ketenpartners (zorgaanbieders, zorgverzekeraar(s), gemeenten). Dit doen we bij voorkeur met alle betrokkenen, zoals in de tientallen 'patiëntenparticipatieprojecten' die we sinds 2006 samen als gelijkwaardige partners uitvoeren.
 

Contact